Management Team - About Ningshing - NINGBO NINGSHING TRADING GROUP INC


About Ningshing

Management Team        

     

Huang Yongzeng


      

            Wang Weiming

       

Zhang Lei


             

 

         Wang Wentong


  Wu Xueyong


    

Li Junbo

    

         

          Shi Wei


 

 spic.png

Copyright © 2000 - 2016 NINGBO NINGSHING TRADING GROUP INC , All rights reserved.